HAKI FANCLUB

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THẺ HAKI FANCLUB

𝐇𝐀𝐊𝐈 𝐅𝐀𝐍𝐂𝐋𝐔𝐁 “𝑴𝑼𝑨 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑰́𝑵𝑯 𝑯𝑨̃𝑵𝑮 – 𝑻𝑰́𝑪𝑯 Đ𝑰𝑬̂̉𝑴 𝑳𝑰𝑬̂̀𝑵 𝑻𝑨𝒀 – 𝑹𝑰𝑵𝑯 𝑵𝑮𝑨𝒀 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑯𝑰𝑬̣̂𝑼” 𝓖𝓲𝓾̛̃𝓪 𝓱𝓪̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆𝓶 𝓽𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓱𝓲𝓮̣̂𝓾 𝓽𝓱𝓸̛̀𝓲...

0889300966